Kenniscentrum EVC logo

 

english
linkedin

Met de ondertekening van een nieuw convenant hebben de rijksoverheid en de sociale partners een volgende stap gezet in het bestendigen van ECV als arbeidsmarktinstrument. Het convenant borduurt voort op de ‘Kwaliteitscode voor EVC’ die partijen al in 2006 samen met de onderwijskoepels overeenkwamen.

Rijksoverheid en sociale partners tekenen EVC-convenant

De ondertekening vond plaats op 12 juni 2012 tijdens een congres in Utrecht. Tal van EVC-aanbieders en -gebruikers uit de onderwijswereld en het bedrijfsleven waren aanwezig. De rijksoverheid was vertegenwoordigd met ambtenaren van de ministeries van Onderwijs, Sociale Zaken en van Economische Zaken.
Toenmalig staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW ondertekende het EVC-convenant mede namens zijn collega-bewindslieden van SZW en EL&I. Medeondertekenaars FNV-voorzitter Agnes Jongerius en VNO-voorman Bernard Wientjes vertegenwoordigden de sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid.

EVC is arbeidsmarktinstrument

Met het plaatsen van hun handtekening beloofden de overheid, de werknemers- en de werkgeversorganisaties zich in te zetten voor de verdere verspreiding van EVC als arbeidsmarktinstrument ter ondersteuning van een Leven Lang Leren. Tijdens het interview met dagvoorzitter Jacobine Geel beloofde staatssecretaris Zijlstra dat de overheid zich sterk zal blijven maken voor de kwalitatieve borging én de kwalitatieve toetsing van EVC-trajecten. Jongerius en Wientjes zegden op hun beurt toe dat zij alles in het werk zullen stellen om in fors meer cao’s, dan nu het geval, is afspraken te maken over EVC-trajecten voor werknemers.

EVC vastleggen in cao

Na de ondertekening van het convenant volgde een tweetal presentaties van ervaringsdeskundigen uit de sectoren Zorg en Welzijn en Bouw en Infra waar EVC (vanwege cao-afspraken) al langer wordt toegepast. Zij legden uit waarom het instrument in hun sector heeft kunnen uitgroeien tot een waar succesnummer. Citaat: “Ik heb op een zaterdag 70 diploma’s aan EVC-deelnemers mogen uitreiken. Het is aandoenlijk om te zien hoeveel dat met deze mensen doet. Zo’n dag kan voor mij niet meer kapot.”

De toekomst van EVC

Tijdens het afrondende deel van het congres was er een zaaldiscussie over de verdere ontwikkeling en inbedding van EVC in de toekomst. Dit gebeurde aan de hand van zes korte inleidingen door zes verschillende personen, die zes thema’s aansneden in zes krachtige stellingen. De thema’s die de revue passeerden waren duurzame participatie; leren voor volwassenen; non-formeel leren, het Nederlands kwalificatieraamwerk NLQF; de leercultuur in branches; en het erkennen van vakmanschap in bedrijven.

 

Verschenen in de Staatscourant 8 november 2016

Convenant ter stimulering van het erkennen van eerder verworven competenties als onderdeel van een leven lang leren.

Convenant EVC is vernieuwd

Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen

 

Bestanden: