Kenniscentrum EVC logo

 

english
linkedin

Wat is een branchestandaard?

Branchestandaarden of branchekwalificaties worden binnen sectoren en branches gebruikt om de eisen die aan vakbekwame medewerkers worden gesteld, aan te geven. Deze standaarden zijn door een branche ontwikkeld en inhoudelijk anders dan de standaarden die gelden voor het mbo (Crebo) of hbo (Croho).

Wanneer kan goedkeuring van een branchestandaard worden aangevraagd?

Wanneer een branche of sector overweegt om EVC voor een bepaalde branchestandaard als loopbaaninstrument in te zetten, kan een aanvraag worden ingediend. Bij deze overweging kunnen voor de branche een aantal zaken van belang zijn, nl.: om welke doelgroep gaat het, met andere woorden, zal EVC in de sector of branche vaak worden ingezet of benut? Wat is de ontwikkelinspanning voor het verwerven van kennis en vaardigheden om de branchestandaard te beheersen? Is EVC hiervoor het juiste loopbaaninstrument?
Nadat een branche onder meer deze punten in overweging heeft genomen kan zij besluiten om een EVC-standaard aan te vragen.

Wie kan een aanvraag voor goedkeuring van een branchestandaard indienen?

Sectorale sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) van een branche of sector of cao-partijen dienen een aanvraag in of machtigen een organisatie om deze aanvraag in te dienen. Zij dienen hiervoor bewijs aan te leveren: bewijs ten aanzien van rechtspersoonlijkheid of een machtiging dat aanvrager formeel mag aanvragen namens sectorale sociale partners (of cao-partijen). Een voorbeeldmachtiging maakt onderdeel uit van het aanvraagformulier.

Waar moet een branchestandaard als EVC-standaard aan voldoen?

 1. Branchestandaard
  De juiste benaming van de branchestandaard moet worden aangegeven. Deze benaming komt namelijk bij goedkeuring op www.kenniscentrumevc.nl

 2. De rechtspersoonlijkheid van de aanvrager dient te worden vermeld
  De professionaliteit en deskundigheid van de aanvrager dient te worden aangegeven: wat is de expertise over branchestandaarden, EVC, onderwijs en arbeidsmarkt? Bewijsmateriaal hier kan zijn: een onderbouwing van de expertise en/of een onderbouwing van de kwaliteitsnorm van de standaard en/of een onderbouwing van het toezichtkader van de opleiding waar een branchestandaard mogelijk voor wordt gebruikt en welke accrediterende organisatie de audits hiervoor uitvoert.

 3. Validiteit van de aanvrager
  De rechtspersoonlijkheid van de aanvrager dient te worden vermeld. De professionaliteit en deskundigheid van de aanvrager dient te worden aangegeven: wat is de expertise over branchestandaarden, EVC, onderwijs en arbeidsmarkt? Bewijsmateriaal hier kan zijn: een onderbouwing van de expertise en/of een onderbouwing van de kwaliteitsnorm van de standaard en/of een onderbouwing van het toezichtkader van de opleiding waar een branchestandaard mogelijk voor wordt gebruikt en welke accrediterende organisatie de audits hiervoor uitvoert.

 4. Inhoud van de branchestandaard
  De opbouw van een branchestandaard dient te zijn afgeleid van een branche/beroepscompetentieprofiel of functiecompetentieprofiel en zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:
  • beschrijving van het beroep;
  • context;
  • aard van de werkzaamheden;
  • resultaat van het beroep;
  • kerntaken of basistaken of beroepsproducten;
  • deeltaken of werkprocessen of beroepshandelingen: uitgewerkt naar context, kennis, verantwoordelijkheden, zelfstandigheid en vaardigheden (uitgewerkt naar toepassen van kennis, probleemoplossende vaardigheden, leer- ontwikkel- en informatievaardigheden en communicatievaardigheden).

Alles dient uitgewerkt te zijn in leerresultaten en, indien van toepassing, met gebruikmaking van het NLQF. De formulering hiervan is leerwegonafhankelijk.

In het aanvraagformulier worden negen vragen gesteld met betrekking tot de inhoud van de branchestandaard. Al deze vragen dienen te worden voorzien van bewijsmateriaal.

 • Is de branchestandaard afgeleid van een branche- of beroepscompetentieprofiel (BCP)? Lever, indien van toepassing het beroepscompetentieprofiel aan.
 • Is er een kwalificatieprofiel? Lever dit dan aan.
 • Is de functie opgenomen in de cao? Lever dan bijvoorbeeld de cao aan waaruit dit blijkt.
 • Is de branchestandaard nieuw? Onderbouw waar dit uit blijkt en waarom dit nodig is.
 • Is de branchestandaard afgeleid van een andere Crebo- , Croho- of branchestandaard? Geef dan aan met de juiste benaming welke dat is.
 • Is de branchestandaard opgezet ten opzichte van een andere (dan cao-)functie? Geef dan aan om welke functie het gaat, indien aanwezig, voorzien van het functieprofiel.
 • Wordt de branchestandaard onderhouden en geactualiseerd? Geef aan hoe vaak en hoe.
 • Is er sprake van arbeidsmarktrelevantie (of civiel effect)? Geef aan waar uit dit blijkt.
 • Is er een niveauaanduiding gekoppeld aan de kwalificatie vanuit het onderwijsstelsel? Geef aan of dit mbo-niveau 1-4, HBO associate degree, bachelor, master, WO bachelor of master is.

Tevens wordt de vraag gesteld of er een inschalingsniveau NLQF/EQF is. Dat is nog lang niet in alle gevallen zo. Alleen als het van toepassing is, dient te worden aangegeven om welk niveau dit gaat. Voor meer informatie over NLQF/EQF wordt verwezen naar www.nlqf.nl

Wie neemt een besluit?

De Stichting van de Arbeid, waarin de landelijke sociale partners zijn vertegenwoordigd, neemt een besluit over de aanvraag.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Sectorale sociale partners dienen de aanvraag volgens het aanvraagformulier in bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 • Het Kenniscentrum EVC stuurt na binnenkomst van het formulier een ontvangstbevestiging aan de sectorale sociale partners en zij gaat na of alle relevante informatie bijgesloten is.
 • Binnen twee maanden ontvangen sectorale sociale partners bericht over het besluit van de Stichting van de Arbeid of de branchestandaard als EVC-standaard is goedgekeurd.
 • Een van de criteria is het actueel houden van de branchestandaard. Periodiek krijgen sectorale sociale partners het verzoek aan te tonen of de branchestandaard geactualiseerd is. Een onafhankelijke commissie zal vervolgens beoordelen of de branchestandaard als EVC-standaard substantieel gewijzigd is en een nieuwe aanvraag nodig is. De onafhankelijke commissie zal bij de beoordeling van de geactualiseerde branchestandaard tevens bekijken welke EVC-aanbieders een EVC-verklaring van DUO hebben. Deze EVC-aanbieders zullen wanneer dit nodig is worden ge├»nformeerd.