kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Leven Lang Leren stond centraal tijdens het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie Onderwijs op 21 januari 2015. Scholing van werkenden staat al jaren op de agenda, maar komt niet goed van de grond. De Tweede Kamer vindt het te traag gaan.

De politiek bepleit dit thema al jaren vanwege de noodzaak om internationaal te kunnen concurreren en het belang van nieuwe technologische ontwikkeling.  Deelname van volwassenen aan het hoger onderwijs neemt in Nederland al jaren af, terwijl de verwachting is dat de toekomstige economie vraagt om personeel met meer kennis. Opleidingen blijken vaak kort en gericht op de huidige functie van werknemers. Trainingen die koersen op innovatie zijn er weinig. In het bedrijfsleven is training vaak pas aan de orde als de baten de kosten op korte termijn dekken. Onderwijsinstellingen slagen er niet in het aanbod af te stemmen op de vraag. 

Leven lang leren in mbo en hbo
Uitgangspunt voor dit Algemeen Overleg was de Kamerbrief over dit thema aan de Tweede Kamer van 31 oktober 2014 (zie PDF onderaan dit bericht). Deze Kamerbrief bevat onder meer de beleidsreactie op het advies van de commissie Rinnooy Kan getiteld ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen’. In deze brief kondigt de minister pilots aan die flexibilisering van deeltijdopleidingen in het hoger onderwijs mogelijk maken en experimenten die gericht zijn op vraagfinanciering. De brief beschrijft ook mogelijkheden voor meer maatwerk in het mbo. In het AO van 21 januari 2015 gaven bijna alle fracties aan dat leven lang leren met name voor laagopgeleiden van groot belang is.

Toezeggingen minister
De minister gaf aan dat zij met ingang van het schooljaar 2016-2017 delen van kwalificaties wil gaan erkennen. Dit conform de voorstellen in de Kamerbrief. Daarnaast wees ze op de variant bol-bbl, die het mbo ook toegankelijker kan maken voor volwassenen. Ook liet zij weten dat er gewerkt wordt aan een nieuw actieplan laaggeletterdheid.

Cultuuromslag
Doel van alle activiteiten is om ervoor te zorgen dat er een cultuuromslag gaat plaatsvinden in Nederland. Verschillende maatregelen vanuit SZW en OCW moeten daaraan een bijdrage leveren. De minister beloofde de Kamer voor de komende begrotingsbehandeling daarover te informeren.

Verkenningen
De minister kondigde twee verkenningen aan. De eerste verkenning gaat in op een eenjarige verkorte route, gericht op het behalen van een niveau 4-opleiding. De andere verkenning richt zich op de derde leerweg. De minister gaat na of de overheid een opleiding in de derde leerweg kan certificeren als niet voldaan is aan de taal- en rekeneisen. Zij neemt in die overweging ook Engels en burgerschap mee.

Kamerbrief leven lang leren 31 oktober 2014 (PDF)

Verslag algemeen overleg 21 januari 2014