Kenniscentrum EVC logo

 

english
linkedin

We delen graag deze interessante bijdrage over hoe de waarde van waardepapieren aan te tonen bij arbeidsmobiliteit.

Waarde van waardedocumenten

Lees hier het artikel.

De officiele wijziging van het EVC stelsel zoals gepubliceerd in de staatscourant.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 december 2015, nr. MBO/769554, houdende wijziging van de Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen 2014 in verband met het wijzigen van de wijze waarop EVC-verklaringen worden afgegeven.

Publicatie staatscourant

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 22 miljoen vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Aanvragen indienen kan van 19 oktober 2015 - 13 november 2015.

Lees meer...

Minister Bussemaker (OCW) en minister Asscher (SZW) informeerden de Tweede Kamer op 26 oktober 2015 over de voortgang in 2015 van Leven Lang Leren.

Lees meer...

Bij defensie vinden ECVET-pilots plaats bij de landmacht, de marine, de luchtmacht en de marechaussee. Kolonel Van Tintelen, programmamanager UWV & Opleidingen, vertelt over wat de ECVET-pilots bijdragen aan het opleidingsprogramma.

Lees meer...

Met de transitie van het EVC-systeem naar een systeem van validering wordt de focus op EVC als het enige instrument voor het erkennen en waarderen van verworven competenties verlaten. In het systeem van validering wordt onderscheid gemaakt tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute. Welke ondersteuning komt er voor de beide routes?

Lees meer...

Met de transitie van het EVC-systeem naar een systeem van validering wordt de focus op EVC als het enige instrument voor het erkennen en waarderen van verworven competenties verlaten. In het systeem van validering wordt onderscheid gemaakt tussen de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute. Het Kenniscentrum EVC heeft in opdracht van het ministerie van OCW recentelijk een onderzoek uitgevoerd (0-meting) onder EVC-aanbieders en examencommissies om de ontwikkelingen rondom (de verbinding tussen) arbeidsmarkt en de onderwijsroute in kaart te brengen.

Lees meer...

De convenantpartners EVC (werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid) hebben de Stichting Examenkamer aangewezen als organisatie die de kwaliteitsborging van EVC als arbeidsmarktinstrument gaat uitvoeren. Activiteiten - waaronder ook  de goedkeuring van branchestandaarden en communicatie - zullen worden uitgevoerd onder de naam Nationaal Kenniscentrum EVC. Het huidige Kenniscentrum EVC houdt 31 december 2015 op te bestaan. 

Lees meer...

Het Flexibel Personeels Systeem bij Defensie (FPS) beoogt een voortdurende talentontwikkeling van militair personeel te bewerkstelligen.

Lees meer...

Schoolbesturen zijn blij met de 2.200 pabo-afgestudeerden die voor vmbo-klassen staan, vooral vanwege hun pedagogische en didactische kwaliteit, leerlingenzorg en het goed kunnen differentiëren binnen de klassen. Dat staat in het onderzoek 'Wel bekwaam, (nog) niet bevoegd' naar pabo-gediplomeerden in het vmbo. EVC wordt als optie genoemd om te zorgen dat de pabo-gediplomeerden hun  bevoegdheid kunnen halen om in het vmbo les te geven.

Lees meer...

Uit een verdiepingsonderzoek blijkt dat EVC de arbeidsmogelijkheden voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten verhoogt. Het gaat om een onderzoek naar niet duurzaam volledig arbeidsongeschikten, zogenoemde WGA 80-100 populatie.

Lees meer...

In het artikel Effectief en efficiënt opleiden - in het blad OC Rendement 6/7/2015 - wordt beschreven hoe met ECVET en EVC maatwerkmogelijkheden worden gerealiseerd voor werkenden.

Lees meer...

STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) startte afgelopen voorjaar in samenwerking met ROC Rivor  een pilot waarin flexkrachten op kosten van STOOF in 4 verschillende leerroutes (Zorg & Welzijn, Transport & Logistiek, Techniek en Dienstverlening) hun opgedane werkervaringen kunnen laten verzilveren door een diplomaroute op mbo niveau 2 te doorlopen.

Lees meer...

In het sectorplan recreatie zijn onder andere 30 EVC-trajecten opgenomen. Medewerkers met ervaring in deze sector kunnen maximaal € 1.500,- vergoed krijgen voor hun EVC-procedure.

Lees meer...

De minister van Defensie stelt in een brief aan de TK over de beleidsdoorlichting van het Flexibel Personeelssysteem (FPS) bij Defensie, dat EVC als instrument het meeste toegevoegde waarde heeft.

Lees meer...

In het artikel Ervaringscertificaat is uitgegroeid tot vaste waarde op dynamische arbeidsmarkt in het blad RBO Perspectief (nummer 22, 2015) wordt teruggeblikt op hoe EVC zich de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld en wordt vooruitgekeken naar hoe het EVC-stelsel er na 2015 uit gaat zien.

Lees meer...

Bij het EVC Dienstencentrum van RBO doolopen momenteel zo'n zeventig beschermingsbewindvoerders een EVC-traject. Per 1 april 2016 moet deze beroepsgroep voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen die op 1 april 2014 zijn vastgesteld.

Lees meer...

Duurzameinzetbaarheid.nl is vernieuwd. EVC wordt op deze site vermeld als hulpmiddel op weg naar duurzame inzetbaarheid. Verder vindt u naast nieuwsberichten en informatie over bijeenkomsten verhalen van werkgevers en werknemers die al maatregelen nemen om inzetbaarheid te verbeteren.

Lees meer...

De SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken (AMV) is een Verkenning leren in de toekomst gestart. Met deze verkenning wil de SER een bijdrage leveren aan het debat over veranderingen op de arbeidsmarkt onder invloed van onder meer technologische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het leren in verschillende levensfasen.

Lees meer...

Dat een diploma Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg uitgereikt wordt aan tien medewerkers is niet op zich niet uniek. Maar het bijzondere in dit geval is dat deze medewerkers hun ervaring en deskundigheid konden bewijzen en verzilveren via een EVC-traject dat gebaseerd was op ECVET-eenheden. En dat is nieuw in Nederland.

Lees meer...

Afgelopen jaren bood UPGRADE (en daarvoor via ROC A12 Training & Advies) EVC-trajecten aan. UPGRADE gaat zich komende jaren nog nauwer verbinden aan ROC A12 en richt zich vanaf schooljaar 2015-2016 primair op de scholings- en diplomatrajecten volgend op een EVC-traject.

Lees meer...

De werkgevers- en werknemersorganisaties in Groningen hebben in 2014 samen met de provincie Groningen de handen ineen geslagen en hebben een plan gemaakt dat in Groningen moet zorgen voor extra scholing, arbeidsinstroom en begeleiding voor jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees meer...

Het ROC van Twente voerde EVC-trajecten uit voor medewerkers van AkzoNobel in Deventer. Na de voorlichting gingen 32 medewerkers een EVC-intakegesprek aan voor een procedure procesoperator.

Lees meer...

Op 5 maart 2015 vond alweer de derde workshop Verzilvering in de keten plaats. In deze workshop kwamen de opbrengsten van een inmiddels afgeronde ECVET-pilot aan bod. Welke voorwaarden zijn in de pilots gecreëerd om de resultaten van de validering om te zetten in o.a. vrijstelling van examinering? Belangrijke succesfactoren voor verzilvering waren: afstemming tussen werkgever, onderwijsinstelling en EVC-aanbieder, een goede selectieprocedure van de kandidaten én het betrekken van het lijnmanagement.

Lees meer...

Leven Lang Leren stond centraal tijdens het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie Onderwijs op 21 januari 2015. Scholing van werkenden staat al jaren op de agenda, maar komt niet goed van de grond. De Tweede Kamer vindt het te traag gaan.

Lees meer...

De convenantpartners hebben in de notitie Voorstel en inrichting voor kwaliteitsborging drie pijlers benoemd die van belang zijn bij de transitie van het huidige EVC-systeem naar validering op de arbeidsmarkt:

Lees meer...

Onderzoek toont aan dat de impact van de economische crisis op de werkgelegenheid het kleinst was in lidstaten die meer investeerden in leven lang leven.

Lees meer...

Na een 3-jarig project is EVC500 met ingang van 1 januari 2015 een regeling geworden. Het betekent, dat jaarlijks voor 500 werknemers een door OTIB begeleid EVC-traject klaar staat.

Lees meer...

In 2012 startte KCH Examens met het uitvoeren van EVC-trajecten voor de logistieke beroepen bij KLM. Na een succesvolle pilot voor de mbo-kwalificatie Logistiek supervisor werd het project uitgebreid met EVC-trajecten voor de kwalificaties Logistiek teamleider en Planner wegtransport.

Lees meer...

Er komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan politie en Defensie. Het geld is vooral bestemd voor omscholing, begeleiding van werk naar werk en instroom van jongeren. 

Lees meer...

Minister Lodewijk Asscher maakte bekend dat er zo’n € 67,5 miljoen beschikbaar is voor een werkgelegenheidsplan in de levensmiddelenindustrie. In het kader van dit plan doen 250 werknemers een EVC-traject om hun vaardigheden op peil te houden.

Lees meer...

Er komt in totaal zes miljoen euro beschikbaar voor het sectorplan in de groothandel. Minister Asscher betaalt daarvan de helft, de andere helft wordt betaald door werkgevers en vakbonden in de sector. EVC is opgenomen in de afspraken over scholing en ontwikkeling.

Lees meer...

OOM is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de metaalbewerking. De financiële bijdrage voor een of meer van de OOM-regelingen 2015 kan nu al aangevraagd worden.

Lees meer...

In het programma Ondernemerszaken bij RTL Zakelijk was 30 november 2014 jl. aandacht voor de voordelen van het ervaringscertificaat. Saskia Vaatstra, eigenaar van Vaatstra Installatietechniek, vertelt over het belang van EVC voor haar werknemers en voor de organisatie zelf. Het programma kan worden bekeken via de RTL-XL-site.

Lees meer...

Het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (NPLLL) lanceerde vandaag een website. Deze site vormt een luik naar de instrumenten NLQF, ECVET en EVC en toont hoe deze instrumenten in verbinding met elkaar een sterke bijdrage kunnen leveren aan mobiliteit op de arbeidsmarkt. In pilots wordt concreet gewerkt aan van werk-naar-werk-trajecten. Naar de site

Vanuit de branche voor therapeuten in de complementaire zorg zijn diverse verzoeken gekomen voor de mogelijkheid om middels een leerwegonafhankelijk examen de vereiste medische en psychosociale basiskennis aan te tonen.

Lees meer...

Het Sectorplan voor de Procesindustrie richt zich op het behoud van werkgelegenheid en het voorkomen van werkeloosheid. Ook meetinstrumenten zoals EVC kunnen hiervoor worden ingezet.

Lees meer...

Het Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren (NP LLL) organiseerde op dinsdag 18 november 2014 een praktijksessie over efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Duidelijk werd hoe valideren, ECVET en NLQF in verbinding met elkaar kunnen leiden tot efficiente trajecten voor volwassenen.

Lees meer...

De langstudeerder is ongewenst verklaard in Nederland. Onterecht, betoogde onderwijscolumniste Aleid Truijens in een artikel in de Volkskrant d.d. 25 november 2014. Zij breekt een lans voor flexibel studeren. In Zweden is dat min of meer de praktijk. Met levenslang leren als leidraad is het land wereldkampioen bijscholing - en veel duurder is het niet.

Lees meer...

Per 16 september 2014 maakt een beroepsregister deel uit van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg. Behalve via een relevante hbo-beroepsopleiding kan ook via een EVC-traject worden voldaan aan de eisen voor registratie. 

Lees meer...

Er komt in totaal ruim twee miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan ‘Hellende daken’. Het geld gaat naar extra leerwerkplekken voor jongeren, de begeleiding van werk naar werk, sollicitatietrainingen en EVC.

Lees meer...

Werkgevers- en werknemersorganisaties krijgen voor de helft een financiële bijdrage van de overheid als zij gezamenlijke plannen maken om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Hoe staat het met deze sectorplannen en in welk van deze plannen is EVC opgenomen?

Lees meer...

Hoe mondiger de uitzendkracht, hoe eerder hij of zij een opleiding volgt. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF). 

Lees meer...

Met een uitgebreid en samenhangend pakket aan maatregelen gaat het kabinet volwassenen stimuleren om te blijven leren, ook als ze al een baan hebben. Wat betekent dit voor validering binnen het onderwijs?

Lees meer...

Met bijdragen van het ministerie van SZW ontwikkelt de Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel (SSWM) nieuwe initiatieven om een brug te slaan tussen de huidige, economisch moeilijke tijd en het verwachte toekomstig herstel van de branche. Een van die initiatieven is het GroeiPlan Meubel & Interieurbouw.

Lees meer...

Het scholingsbudget, dat beschikbaar is voor 55-plussers met een WW-uitkering, zal voortaan ook worden verstrekt aan werklozen vanaf 50 jaar om hun kansen op een baan te vergroten. Bovendien is de maximale vergoeding voor een opleiding verhoogd tot een bedrag van duizend euro per persoon en kan het ook worden ingezet voor EVC.

Lees meer...

In het derde tijdvak van de Regeling cofinanciering sectorplannen staan bijscholing en omscholing centraal. Ook kosten voor EVC/EVP komen in aanmerking voor subisidie.

Lees meer...

Per 1 september is de cao Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche bindend verklaard door de minister van SZW. Ook EVC is hierin opgenomen.

Lees meer...

Om de ontwikkeling en arbeidsmobiliteit van werknemers te bevorderen is erkenning van deelcertificaten belangrijk. Werkgevers in de sectoren zorg en techniek roepen de minister op hier snel werk van te maken.

Lees meer...

Het rapport sociaaleconomische trends 2014 van Paul de Winden en Astrid Pleijers geeft een beeld van de leeractiviteiten waaraan volwassenen (25- tot 65-jarigen) in Nederland gedurende het jaar 2011 hebben deelgenomen.

Lees meer...

De Rijksbegroting 2015 Sociale Zaken en Werkgelegenheid introduceert de zogenoemde brug-WW. Het doel van deze uitkering is om mensen direct van werk-naar-werk te begeleiden en zo te voorkomen dat zij in de WW belanden. De maatregel scheelt de werkgever scholingskosten.

Lees meer...

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) heeft op grond van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen:

  • Het Financieel Kenniscentrum te Lemmer per 28 juni 2014 erkend als Wft-exameninstituut voor Wft-examens;
  • EVC Centrum Nederland B.V. te Hilversum per 26 augustus 2014 erkend als Wft-exameninstituut voor uitsluitend het afnemen van Wft-examens volgens de EVC-methodiek.

Lees meer...

Ondanks de aanhoudende economische crisis is de deelname van werkenden aan cursussen en trainingen de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. De kloof tussen laag- en hoogopgeleiden wordt echter groter.

Lees meer...

In dit artikel beschrijft het Kenniscentrum EVC de meest actuele cijfers, onderzoeken en goede voorbeelden van EVC en geeft in alle beperktheid weer wat dit leert over de waarde van EVC. 

Lees meer...

Op 28 juli 2014 werd de cao voor de Waterbouw bindend verklaard. Artikel 42 gaat over EVC.

Lees meer...

Op 29 juli 2014 is de cao Verzekeringsbedrijf voor Buitendienst en ook voor Binnendienst bindend verklaard. In artikel 6.3 over werkgelegenheids- en opleidingsbeleid is het recht op EVC opgenomen. 

Lees meer...

Op 24 juli 2014 werd de cao voor de Afbouw bindend verklaard. Artikel 66 gaat over EVC.

Lees meer...

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 22 miljoen vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Op 15 oktober start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds). Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 20.000.

Lees meer...

Het Ervaringscertificaat biedt mogelijkheden voor in- en doorstroom binnen de zorgbranche. Het tilt zorgmedewerkers letterlijk naar een hoger niveau. Middels de campagne “Geef je ervaring meer gewicht.nl” wordt het ervaringscertificaat regionaal onder de aandacht gebracht bij werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

Lees meer...

De eerste EVC-diploma’s in het kader van de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw zijn een feit. Tijdens een feestelijke happening in Gorinchem ontvingen maar liefst 32 steigermonteurs hun diploma Monteur Steigerbouw uit handen van Betsie Brink, hoofd Loopbaantraject en EVC-centra Bouw & Infra.

Lees meer...

Onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs is tevreden over hun werk. Dat blijkt uit een arbeidsmarktanalyse die ITS heeft uitgevoerd in opdracht van Voion. De analyse laat echter ook zien dat scholingsmogelijkheden vaak onbekend én onbenut zijn. Er liggen dus kansen om OOP'ers te 'empoweren'.

Lees meer...

CNV Vakmensen heeft een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de werknemers van de Zeeuwse glasfabriek Sas Glas, die per 1 juli 2014 de productie staakt.  De directie spant zich ervoor in dat werknemers hun ervaring kunnen vastleggen in een ervaringscertificaat.

Lees meer...

“Het EVC-traject heeft me zelfverzekerder gemaakt. Doordat je moet opschrijven wat je doet en kunt, weet ik nu heel goed waar ik sta, wat mijn visie is. Ik kan daardoor beter mijn mening geven”, vertelt Ilse Coene. Ilse is pedagogisch medewerker en zij haalde afgelopen jaar via het EVC-loket Kinderopvang haar ervaringscertificaat.

Lees meer...

In het vorige magazine hebben we aandacht besteed aan het implementatieplan toekomstbestendige inrichting van een systeem voor validering. Dit plan is aangeboden aan de minister en de eerste stappen uit het plan worden inmiddels uitgevoerd. Zodra de beleidsreactie op het implementatieplan bekend is, zullen we u hierover informeren.

ePortfolio kan bijdragen aan een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zeker wanneer het gebruik ervan zowel in het onderwijs als bedrijfsleven gemeengoed wordt. Het stelt werkgevers ook in staat om de potentie van hun medewerkers optimaal te benutten. Dat kwam op 13 februari 2014 naar voren tijdens de conferentie Let’s Connect in Veldhoven.

Lees meer...