Kenniscentrum EVC logo

 

english
linkedin

Gebruik van branchestandaarden bij EVC

Bij EVC is altijd een bepaalde ‘meetlat’ van toepassing: iemands kennis en ervaring worden vergeleken met een bepaalde standaard. Dit kan een Crebo- (mbo) of Croho (hbo)-standaard zijn,  een erkende EVC-branchestandaard of een erkende EVC-competentiestandaard. Branchestandaarden of branchekwalificaties worden binnen sectoren en branches gebruikt om de eisen die aan vakbekwame medewerkers worden gesteld, aan te geven. Via een EVC-procedure kan worden bepaald in hoeverre iemand voldoet aan een EVC-branchestandaard.

Wat is een EVC-branchestandaard?

Branchestandaarden of branchekwalificaties worden binnen sectoren en branches gebruikt om de eisen die aan vakbekwame medewerkers worden gesteld, aan te geven. Deze standaarden zijn door een branche ontwikkeld en inhoudelijk anders dan de standaarden die gelden voor het mbo (Crebo) of hbo (Croho). De onderwijsstandaarden zijn gericht op de beginnend beroepsbeoefenaren, terwijl bij de EVC-branchestandaarden gekeken wordt naar de sectorspecifieke vereisten en functievereisten waarbij rekening wordt gehouden met de groeimogelijkheden van de startend beroepsbeoefenaar tot vakvolwassen medewerker.

Wanneer kan goedkeuring van een branchestandaard worden aangevraagd?

Wanneer een branche of sector overweegt om EVC als loopbaaninstrument voor een bepaalde branchestandaard in te zetten, kan een aanvraag worden ingediend. Bij deze overweging kunnen voor de branche een aantal zaken van belang zijn:

 • Om welke doelgroep gaat het, zal EVC in de sector of branche vaak worden ingezet of benut?
 • Wat is de ontwikkelinspanning voor het verwerven van kennis en vaardigheden om de branchestandaard te beheersen?
 • Is EVC hiervoor het juiste loopbaaninstrument of zijn er betere alternatieven?

Nadat een branche onder meer deze punten in overweging heeft genomen kan zij besluiten om een erkenning van de kwalificatie als EVC-standaard aan te vragen.

Wie kan een aanvraag voor goedkeuring van een branchestandaard indienen?

Sectorale sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) van een branche of sector of cao-partijen dienen een aanvraag in of machtigen een organisatie om deze aanvraag in te dienen. Zij dienen hiervoor bewijs aan te leveren: bewijs ten aanzien van rechtspersoonlijkheid of een machtiging dat aanvrager formeel mag aanvragen namens sectorale sociale partners (of cao-partijen). Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

Waar moet een branchestandaard als EVC-standaard aan voldoen?

1. Branchestandaard: De juiste benaming van de branchestandaard moet worden aangegeven. Deze benaming komt namelijk bij goedkeuring te staan op www.ervaringscertificaat.nl/standaarden.

2. De rechtspersoonlijkheid van de aanvrager dient te worden vermeld
De professionaliteit en deskundigheid van de aanvrager dient te worden aangegeven: wat is de expertise over branchestandaarden, EVC, onderwijs en arbeidsmarkt? Bewijsmateriaal hier kan zijn:

 • een onderbouwing van de expertise
 • een onderbouwing van de kwaliteitsnorm van de standaard
 • een onderbouwing van het toezichtkader van de opleiding waar een branchestandaard mogelijk voor wordt gebruikt
 • welke accrediterende organisatie de audits hiervoor uitvoert.

3. Validiteit van de aanvrager
De professionaliteit en deskundigheid van de aanvrager dient te worden aangegeven: wat is de expertise ten aanzien van de branchestandaarden, EVC, onderwijs en arbeidsmarkt? Bewijsmateriaal in deze kan zijn: een onderbouwing van de expertise en/of een onderbouwing van de kwaliteitsnorm van de standaard en/of een onderbouwing van het toezichtkader van de opleiding waar een branchestandaard mogelijk voor wordt gebruikt en welke accrediterende organisatie de audits hiervoor uitvoert.

4. Inhoud van de branchestandaard
De opbouw van een branchestandaard dient te zijn afgeleid van een branche/beroepscompetentieprofiel of functiecompetentieprofiel en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • beschrijving van het beroep;
 • context;
 • aard van de werkzaamheden
 • resultaat van de werkzaamheden
 • kerntaken, basistaken of beroepsproducten;
 • deeltaken of werkprocessen of beroepshandelingen: uitgewerkt naar context, kennis, verantwoordelijkheden, zelfstandigheid en vaardigheden (bestaande uit: toepassen van kennis, probleemoplossende vaardigheden, leer- ontwikkel- en informatievaardigheden en communicatievaardigheden).

Alles dient beschreven te worden als in leerresultaten en, indien van toepassing, met gebruikmaking van het NLQF. De formulering van de leerresultaten is leerwegonafhankelijk.

Aanvraagformulier

In het aanvraagformulier worden vragen gesteld met betrekking tot de inhoud van de branchestandaard. Al deze vragen dienen te worden voorzien van bewijsmateriaal.

Voor wat betreft het inschalingsniveau NLQF/EQF: indien dat van toepassing is, svp aangeven welk NLQF niveau is toegekend en laat svp de aanvraag vergezeld gaan van de officiële brief van het NCP-NLQF met de toegekende validering.

Wie neemt een besluit?

Het Nationaal Kenniscentrum EVC neemt een besluit over de aanvraag. Iedere aanvraag zal worden afgestemd met de landelijke sociale partners die vertegenwoordigd zijn in de EVC-Adviesraad.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • U stuurt de aanvraag door middel van een ingevuld aanvraagformulier naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 • Het Nationaal Kenniscentrum EVC stuurt na binnenkomst van het formulier een ontvangstbevestiging.

 • Nagegaan wordt of alle noodzakelijke informatie is aangereikt. Aan de hand van de aanvraag zal de factuur opgemaakt worden. Zodra de aanvraag compleet is en de betaling ontvangen is, is de aanvraag ontvankelijk voor de beoordelingsprocedure.

 • Binnen twee maanden ontvangt de aanvrager de uitslag van de procedure inzake de erkenning.

 • In gezamenlijkheid worden de randvoorwaarden vastgesteld waaraan EVC-aanbieders moeten voldoen om EVC-procedures voor de EVC-branchestandaard te mogen uitvoeren.

 • Erkende EVC-branchekwalificaties worden opgenomen op de website www.ervaringscertifciaat.nl/standaarden.

 • Erkende EVC-branchestandaarden worden voorzien van het betreffende logo.

 • De Beoordelende Organisaties en de EVC-aanbieders worden nader geïnformeerd.

 • Eén van de criteria is het actueel houden van de branchestandaard. Periodiek krijgen sectorale sociale partners het verzoek aan te tonen of de branchestandaard geactualiseerd is. Een onafhankelijke commissie zal vervolgens beoordelen of de branchestandaard als EVC-standaard substantieel gewijzigd is en een nieuwe aanvraag nodig is. De onafhankelijke commissie zal bij de beoordeling van de geactualiseerde branchestandaard tevens bekijken welke EVC-aanbieders een EVC-verklaring van DUO hebben voor een erkende EVC-procedure bij de desbetreffende branchestandaard. Deze EVC-aanbieders zullen, wanneer dit nodig is, worden geïnformeerd over de wijzigingen in de branchestandaard.